Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 I.Postanowienie wstępne.

 § 1

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422) oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 243 z późn. zm.) Firma Dystrybucja Joanna Dej z siedzibą w Kościanie, ul. Chociszewskiego 25, 64-000 Kościan, NIP 875-13-21-996, REGON 362941587, e-mail: sklep@mijo24.pl, zwana dalej „Wykonawcą”, wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.

§ 2

1. Pojęcia pisane w Polityce wielką literą, o ile nic innego nie wynika z treści Polityki, mają znaczenie określone w Regulaminie Sklepu www.mijo24.pl.  

2. Pojęcie „Użytkownika” oznacza w zależności od kontekstu Klienta lub osobę chcącą zostać Klientem lub internautę odwiedzającego strony Sklepu.

II.Dane osobowe. 

§ 3

1. Użytkownik w celu korzystania z usług oferowanych przez Wykonawcę za pośrednictwem Sklepu, musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Wykonawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu.

3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia, formularza zapisu do usługi Newsletter lub poda w korespondencji z Wykonawcą, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422).

§ 4

1. Administratorem danych osobowych jest Wykonawca.

2. Wykonawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy.

3. W celu wykonania umów sprzedaży i umów o świadczenie usług, w tym umowy o świadczenie usługi Newsletter, zawieranych przez Wykonawcę z Użytkownikami za pośrednictwem Sklepu, dane Użytkowników będą powierzane w szczególności następującym podmiotom:

a) świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, które to podmioty będą dostarczać Użytkownikowi zakupiony w Sklepie towar, tj.:

  • DHL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Osmańskiej 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000631916, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, NIP 9512417713, REGON 365170883, o kapitale zakładowym w kwocie 21.479.000,00 zł;
  • Poczta Polska Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334972, której kata rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, NIP 525-000-73-13, REGON 010684960, o kapitale zakładowym w kwocie 774.140.000,00 zł;
  • Inpost Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Malborska 130, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000442032, ktorej akta rejestrowe prowadzonesą przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, NIP 679-30-87-624, REGON 122726260, o kapitale zakładowym w kwocie 10.000.000,00 zł.

§ 5

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Wykonawcy.

§ 6

1. Wykonawca przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu.

2. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Wykonawca może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych. Jeżeli Użytkownik udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać.

§ 7

Wykonawca na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji handlowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika.

§ 8

Dane osobowe zebrane przez Wykonawcę mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

III. Pliki cookies.

§ 9

1. Wykonawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Wykonawcy.

2. Wykonawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego działania strony www, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.

§ 10

1. Wykonawca informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

2. Wykonawca wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Wykonawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

§ 11

Wykonawca informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Sklepu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

IV.Dane zawarte w logach systemowych.

§ 12

 

Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Sklep jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

 

V.Środki techniczne stosowane przez Wykonawcę. 

§ 13

Wykonawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

VI.Inne. 

§ 14

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Sklepu anonimowo lub pod pseudonimem.

2.Korzystanie z usługi Newsletter anonimowo lub pod pseudonimem jest możliwe. Dla korzystania z tej usługi niezbędne jest jedynie podanie adresu e-mail, który nie musi zawierać imienia i nazwiska danego Użytkownika.

§ 15

1. Wykonawca będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie korzystać z Sklepu.

§ 16

1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Wykonawcy Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: sklep@mijo24.pl

2. Polityka znajduje się na stronie stronie http://mijo24.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html oraz w siedzibie Wykonawcy.