Regulamin Newslettera

Regulamin Newslettera

§ 1

Niniejszy regulamin usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia tej usługi przez Firma Dystrybucja Joanna Dej z siedzibą w Kościanie, ul. Chociszewskiego 25, 64-000 Kościan, NIP 875-13-21-996, REGON 362941587, e-mail: sklep@mijo24.pl, zwaną dalej „Mijo24”.

§ 2

 1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Mijo24 na podany przez użytkownika tej usługi adres e-mail wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące oferty sklepu internetowego www.mijo24.pl.
 2. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Mijo24, udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w postanowieniach ustępów powyższych.

§ 3

Usługa Newsletter jest bezpłatna. 

§ 4

 1. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie www.mijo24.pl w części dotyczącej usługi Newsletter poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „Zapisz mnie”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Mijo24 i nie powoduje jeszcze zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
 2. Następnie Mijo24 na podany adres e-mail wyśle mail aktywacyjny. W jego treści będzie wskazana treść Regulaminu oraz Polityki prywatności. Przesłany e-mail stanowi ofertę zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter. Kliknięcie w link znajdujący się w tym mailu oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności i powoduje przyjęcie oferty złożonej przez Mijo24, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

§ 5

Mijo24 informuje, że poszczególne Newslettery stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn.zm.).

§ 6

Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 7

 1. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
 2. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres mailowy sklep@mijo24.pl, pocztą na adres Mijo24 podany w postanowieniu § 1 Regulaminu lub osobiście do protokołu w pod adresem wskazanym w postanowieniu § 1 Regulaminu.

§ 8

Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

§ 9

 1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy sklep@mijo24.pl, pocztą bezpośrednio na adres Mijo24 podany w Regulaminie lub osobiście do protokołu w siedzibie Mijo24.
 2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter, świadczonej przez Mijo24.
 3. Mijo24 rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 10

 1. W trakcie korzystanie z usługi Newsletter zabronione jest dostarczanie, w szczególności w korespondencji z Mijo24 lub w formularzu rejestracyjnym, treści o charakterze bezprawnym.
 2. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.